"> KALUPUTAN ORA NGALING-ALINGI TRESNA – Bijak Jawa

KALUPUTAN ORA NGALING-ALINGI TRESNA

Crita Ramayana pancen kondhang. Wiwit saka bocah cilik nganti sing wis tuwa padha mudheng nelangsane lakon tresna antarane Rama lan Sinta. Nanging durung akeh sing ngreti yen satemene ana Rama liyane sing lakon tresnane uga gawe luhmu mbrebes mili.

Rama sing siji iki umure dawa. Lair luwih dhisik sadurunge Rama Wijaya ana. Gugur nalika perang mungsuh Rama Wijaya. Munggah mring kahyangan dadi Bathara. Lan nyekseni nalika Kresna dadi dhuta pamungkas ing Ngastina ndungkap perang gedhe Bharatayudha.

Yen Rama Wijaya uga diarani Regawa amarga tedhak-turune Regu, dene Rama sing siji iki diarani Bergawa amarga dheweke tedhak-turune Bregu.

Rama Bergawa utawa Rama Bargawa iki uga kaprah disebut Rama Parasu utawa Parasurama.

Biyen nalikane dheweke isih enom, kulawargane kesempyok lelakon ala sing ngisin-isini banget. Ibune, Dewi Renuka, nyidrani kasetyane marang bapake, Resi Jamadagni.

Adat padinane Resi Jamadagni arang jenak ing omah jalaran luwih kerep lelungan netepi jiwa brahmana: nenepi ing papan sepi, ngulah weninge batin. Renuka rumangsa kurang oleh pangreksa lan ngelak marang tresna-asmara. Ora wurung Renuka ngiwa; slingkuh; sedheng; dolanan nepsu asmara karo priya liya. Ora suwe Jamadagni ngonangi; weruh dhewe nalika Renuka, bojone dhewe, sing kerep ditinggal lunga suwe kuwi saiki bungah ngladeni nepsu asmarane Citrarata, wong lanang sing ngratoni negarane.

Jamadagni muntab. Ora nrima weruh kanyatan kuwi. Gogrog kabrahmanane. Ajur aji dhirine. Anak-anake diprentah supaya mateni ibune dhewe. Wis ora ana cara liya kanggo nebus dosane Renuka kejaba kudu ditugel gulune.

Anake sing mbarep suwala. Ora wani nindakake prentahe bapake. Bapake sansaya nesu. Anake sing kaprenah panengah dikongkon age-age mateni ibune. Anak panengah uga ora saguh. Ora kuwat atine yen kudu ngukum ibune dhewe, luwih-luwih kudu nganggo cara nugel gulune. Bapake nesu kepati. Bocah loro,anake dhewe, kuwi mau malah disumpahi, disotake dadi watu reca.

Kari anak ragil. Ya anak ragil iki sing arane Rama Bargawa, sing duwe gaman parasu: lelandhep sebangsane pecok utawa kampak. Ya Rama Parasu iki sing saguh mecok gulune ibune. Nanging ana sarat-sranane. Rama gelem nglakoni prentahe Jamadagni yen Jamadagni uga saguh minangkani panyuwunane. Bapak karo anak mbundheli kasaguhan. Kasaguhane ngene: Rama bakal midana pati marang Renuka, dene sawise Renuka mati Jamadagni bakal nguripake maneh, klebu uga nguripake kakang-kakange Rama sing mau disupatani Jamadagni.

Klakson tenan. Anak mateni ibune jalaran dhawuhe bapake. Bapak nguripake bojone sing wis mati jalaran panyuwunane anake. Lelakon iki genah klakon saka dayane tresna; tresnane bojo sing suci. Tresnane anak sing bekti.

Tinggalkan Komentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Tekait