"> DONGA SLAMET KANGGO ANAK-BOJO – Bijak Jawa

DONGA SLAMET KANGGO ANAK-BOJO

Sapa sing ora kenal karo Arjuna? Senajan Panjenengan golongan generasi milenial mesthi ya wis kenal karo anake Dewi Kunthi iki. Senajan Panjenengan ora nate nonton wayang lan ora seneng maca novel Mahabharata mesthi ya wis kenal karo adhine Wrekodara iki.

Arjuna alias Permadi alias Janaka alias Kumbang Aliali alias Palguna alias Kariti. Jenenge jan akeh tenan. Rupane jan bagus tenan. Ing novel dicritakake kebagusane. Ing wayang kulit dicitra lan direka rupa ngganthenge. Ing serial tv produksi India dhek semana uga dipilih paraga Arjuna sing ora bisa dipaido rupane.

Akeh crita ngenani Arjuna. Kaprahe padha ngudhari bab trajange satriya saka Madukara iki nalika nempuh palagan Bharatayudha mungsuh Korawa. Uga kerep dicritakake bab senengane Arjuna ngrabi wanita ayu: Sembadra, Srikandhi, Larasati lan isih akeh liyane. Nanging ora akeh sing nggelarake lakone Arjuna nalika dheweke tapa nenepi ing guwa Mitaraga gunung Indrakila lan salin jeneng dadi Begawan Ciptaning.

Apa paedahe aku ngajak Panjenengan miyak lakon iki? Amrih ora kulina kesusu lan sembrana. Amrih tansah eling dan waspada. Aja nganti mbaleni lelakon apes kaya sing ditemahi Arjuna nalika kuwi.

Nalika semana, nalika Bathara Guru tedhak mrepegi Arjuna alias Begawan Ciptaning lan mbanjur nggugah anggone tapa-semedi, Arjuna ditakoni apa prelune sing njalari nganti dilabuhi tapa ninggal tanggungjawabe minangka satriya pengayome kawula ing negara Ngamarta. Arjuna njawab dene karepe amrih panyuwunane dipinangkani dening Gusti.

Midhanget ature Arjuna, Bathara Guru banjur ndangu apa sing dadi panyuwunane Arjuna. Sing didangu mangsuli, “Kula nyuwun amrih Pandhawa tiyang gangsal pinaringan wilujeng jangkep gangsal ngantos perang Bharata rampung.”

Krungu atur wangsulan bendarane marang Bathara Guru, Semar sing ngancani ing sisihi njomblak. Semar nangis ngglulu nggetuni ucap sing wis kebacut ketrucut dikedalake Arjuna. “Dhuh Ndara…, hla kok Sampeyan mung nyuwun keslametane Sampeyan dhewe sasedulur niku pripun, Gus? Napa Sampeyan lali yen duwe bojo, duwe sedulur ipe, duwe anak, duwe kawula?”

Genti Arjuna sing kaget nampa pitakonane Semar. ” Wadhuh, Kakang Semar. Aku lena. Aku kurang waspada.”

Sanalika Arjuna gelis noleh arep mbaleni matur njangkepi panyuwunane marang Bathara Guru. Nanging Bathara Guru ndhisiki dhawuh, “Ngger Arjuna, ana tetembungan sabda pandhita ratu tan kena wola-wali. Aturmu mau kawedhar saka jiwane Begawan Ciptaning. Wis dudu salumrahe atur. Wis ora beda karo sabdaning pandhita. Senajan besuk anak lan bojomu dadi kurban perang aja nganti kokgetuni sebab pribadimu dhewe sing lali ngayomi.”

Arjuna meneng. Mripate kembeng-kembeng. Getun keduwung kejuwing-juwing rasa batine.

One thought on “DONGA SLAMET KANGGO ANAK-BOJO

Tinggalkan Komentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Tekait