"> admin – Bijak Jawa

DOSA LIMANG PREKARA


Sawise menang perang mungsuh Korawa, Pandhawa masrahake kraton Ngastina marang putu-putune. Sing diwisudha minangka raja Parikesit, anake Abimanyu, putune Arjuna. Baladewa dipasrahi tanggungjawab momong raja enom kuwi mau. Dene Pandhawa: Puntadewa, Wrekodara, Arjuna, Si kembar Nakula lan Sadewa budhal munggah gunung Himalaya. Drupadi melu. Wong enem mlaku tumuju puncaking gunung kanggo nggayuh kasampurnan, nuduhake anggone lila-legawa ninggal gumebyare donya.

Wong enem mlaku tanpa sangu apa-apa. Ora nggawa gaman. Tanpa sangu pangan. Lan salin sandhangan klikane kayu. Tanpa paesan. Tanpa rerenggan. Mung sangu niyat: muga-muga diparingi lilah mati mlebu swarga. Lagi tekan tengah-tengah Drupadi ambruk. Lemes-dhimpes ora kuwat mbacutake laku. Wrekodara gupuh arep nggolekake banyu ngombe nanging dipenggak dening Puntadewa. “Aja. Wis dadi pesthine Drupadi kudu mati sadurunge tekan ndhuwur kana. Sangune kurang resik sebab selawase dadi bojoku batin atine luwih nresnani Arjuna,” ujare Puntadewa.

Mati siji. Kari wong lima. Mbacutake laku munggah gunung. Durung nganti suwe genti Sadewa sing ambruk kentekan daya. Wrekodara tanggap. Adhine ora gelis ditulungi. Malah banjur takon marang kakange mungguh apa kekurangane Sadewa. Puntadewa kandha menawa cacade Sadewa siji: selawase urip dheweke rumangsa pinter dhewe. Kuwi dosa gedhe. Kuwi sing njalari Sadewa mati ing satengahe laku.

Kari wong papat. Nalika lagi menyat padha arep mbacutake laku ujug-ujug Nakula ambruk ditampani Arjuna. Wrekodara takon marang Puntadewa mungguh cirine Nakula. Ujare Puntadewa, sing njalari Nakula ora sampurna yaiku watake sing rumangsa bagus dhewe.

Wis mati telu. Kari telu. Laku dibacutake. Nanging durung nganti salin dina Arjuna ambruk rumangsa ora kuwat. Ngrumangsani wis meh mati, Arjuna takon marang Puntadewa ngenani dosa gedhe sing njalari batal kasampurnane. Puntadewa nerangake yen dosane Arjuna sing paling gedhe yaiku ing nalika sumpah sesumbar arep ngrampungi perang Bharatayudha ijen ora luwih saka sedina. Kuwi nuduhake yen Arjuna keladuk sesongaran kaya ampuh-ampuha dhewe. Lan nyatane perang rampung sawise pitulas dina. Nyatane ora mung ditandangi Arjuna dhewe.

Sawise krungu wangsulane Puntadewa sing cetha, Arjuna angles bablas mati. Mung kari wong sejodho: Wrekodara lan Puntadewa. Wrekodara nggembol bungah sebab kuwat mlaku meh tekan pucuke Himalaya. Durung nganti rasa bungahe kegembol suwe kedadak dheweke dhewe uga ambruk. Puntadewa nerangake menawa Wrekodara uga ora bakal kuwat ngrampungake laku jalaran kabotan dosa gedhe. “Dosamu sing gedhe yaiku tansah ngumbar nepsu nuruti rasa luwe, nguja weteng, mangan tanpa ukuran selawasmu urip.”

Wrekodara banjur mati. Saiki kari wong siji. Puntadewa sedhih. Batine ngresula. Kabeh digetuni. Sing ijen kepengin awor wong akeh. Nanging kena apa bareng kumpul wong liya kaprahe manungsa malah seneng polah ngijeni?

KALUPUTAN ORA NGALING-ALINGI TRESNA

Crita Ramayana pancen kondhang. Wiwit saka bocah cilik nganti sing wis tuwa padha mudheng nelangsane lakon tresna antarane Rama lan Sinta. Nanging durung akeh sing ngreti yen satemene ana Rama liyane sing lakon tresnane uga gawe luhmu mbrebes mili.

Rama sing siji iki umure dawa. Lair luwih dhisik sadurunge Rama Wijaya ana. Gugur nalika perang mungsuh Rama Wijaya. Munggah mring kahyangan dadi Bathara. Lan nyekseni nalika Kresna dadi dhuta pamungkas ing Ngastina ndungkap perang gedhe Bharatayudha. Continue reading “KALUPUTAN ORA NGALING-ALINGI TRESNA”

DONGA SLAMET KANGGO ANAK-BOJO

Sapa sing ora kenal karo Arjuna? Senajan Panjenengan golongan generasi milenial mesthi ya wis kenal karo anake Dewi Kunthi iki. Senajan Panjenengan ora nate nonton wayang lan ora seneng maca novel Mahabharata mesthi ya wis kenal karo adhine Wrekodara iki.

Arjuna alias Permadi alias Janaka alias Kumbang Aliali alias Palguna alias Kariti. Jenenge jan akeh tenan. Rupane jan bagus tenan. Ing novel dicritakake kebagusane. Ing wayang kulit dicitra lan direka rupa ngganthenge. Ing serial tv produksi India dhek semana uga dipilih paraga Arjuna sing ora bisa dipaido rupane. Continue reading “DONGA SLAMET KANGGO ANAK-BOJO”

Nyambung Watang Putung

Menyambung galah yang patah, begitulah terjemahan unen-unen yang menjadi judul tulisan di atas.
Kenapa Sampeyan mudah putus asa? Karena Sampeyan sering merasa menanggung beban hidup ini sendirian saja. Kenapa Sampeyan merasa sendiri? Karena Sampeyan kurang waktu untuk silaturahmi. Kenapa Sampeyan kurang waktu untuk silaturahmi? Karena hati Sampeyan terlalu diliputi perasaan benci. Bisa benci pada liyan. Bisa juga benci pada diri sendiri. Kenapa hati Sampeyan bisa dikuasai rasa benci? Karena terlalu gampang menilai sesuatu dari sudut pandang Sampeyan sendiri.

Continue reading “Nyambung Watang Putung”

Donga Sambel

Sambel. Mangan tanpa sambel rinasa kurang pantes. Mangan kakehan sambel bisa njalari mules. Mangan mung lawuh sambel rasane ngenes.

Senajan ngono, sambel sing asale saka lombok iki bisa kanggo pangeling-eling amrih aku lan Panjenengan ora kendhat ngaturake panuwun marang Gusti, Dat kang kuwasa gawe ijo lan abange lombok. Muga-muga uripku lan uripmu tansah migunani lan duwe aji kaya dene sambel uga lombok.

Wrekodara

Wrekodara kuwi ora duwe watak jirih mbelani sing bener. Aja ngaku kaya Wrekodara yen gaweyanmu seneng minger, ora wani tumindak bener.

Wrekodara kuwi mung suyud manut marang Gusti kang Maha Wisesa. Aja ngaku kaya Wrekodara yen kowe isih kerep manut marang sapadhaning titah kang duwe pangkat lan sugih bandha, kamangka tumindake mung dhemen ngumbar angkara-murka.

Seandainya orang-orang di negeri ini mau bercermin pada pekerti Wrekodara, tak mungkin korupsi semakin menjadi-jadi. Tak mungkin pelanggar hukum malah dilindungi. Tak mungkin ada tempat bagi penindas untuk bersembunyi.